Een scenario-analysemodel om uw beleid en effectiviteit daarvan inzichtelijk te maken

Over SZ Kompas

De applicatie

Het SZ Kompas helpt u in control te komen en te blijven. Het SZ Kompas brengt op een eenvoudige wijze onder meer de uitstroom, uitkeringskosten, gerealiseerde loonwaarde, kosten van re-integratie en de benodigde formatie in beeld. U krijgt inzicht in het effect van - niet alleen uw huidige - maar ook uw voorgenomen beleid, waarbij u verschillende scenario’s met elkaar kunt vergelijken. Het SZ Kompas maakt gebruik van gegevens die u verzamelt bij de uitvoering van de Participatiewet en kan analyses maken voor de verschillende doelgroepen. Met behulp van het SZ Kompas worden onderbouwde scenario’s gemaakt over waar uw gemeente nu staat en over een aantal jaar zal staan zodat u gericht kunt sturen.

Samengevat levert het SZ Kompas u de volgende functionaliteiten:

 • Zicht op geldstromen en klantstromen van de Participatiewet
 • Stuurbaar maken van beleid:
  • vooronderstellingen en verwachtingen concretiseren
  • maatregelen benoemen (instroompreventie, participatie, uitstroombevordering loonwaardebenutting)
  • kosten koppelen aan deze maatregelen
 • Integrale koppeling tussen Inkomen (BUIG) en Werk (Integratieuitkering Participatiewet)
 • Meerjarig doorrekenen van beleidsmaatregelen
 • Ondersteunend bij aanvraag Vangnetregeling Participatiewet
 • Inzicht in beoogde en gerealiseerde effecten van uw beleidsmaatregelen
 • Zicht op verdiencapaciteit zowel voor 'nieuwe doelgroepen' als voor de 'oude' Wsw doelgroep.
 • Snel en grafisch rapporteren over het scenario
 • Vergelijken van meerdere scenario’s
 • Monitoring realisatie ten opzichte van het gekozen scenario
 • Eenvoudig bijstellen van scenario’s door het draaien aan ‘knoppen’
 • In control: Door zicht op prestatieindicatoren en resutaten kan in een vroegtijdig stadium gecommuniceerd worden over afwijkingen van uw doelstellingen en kan tijdig worden bijgestuurd.
 • Inzicht in gevolgen van klantstromen voor de personeelsformatie
 • Samenvoegen van scenario's bij samenwerkingsverbanden

U hebt de regie / u stuurt

In het SZ Kompas komen alle relevante (budgettaire) stromen in het sociale domein samen. Met het SZ Kompas kunt u vooraf uw visie en beleid doorrekenen en aantonen wat u van uw eigen organisatie, uw ketenpartners en/of uitvoeringsorganisaties verwacht. Op die manier bent u aan de voorkant van het proces in staat een ieder effectief aan te sturen en verwachtingen te managen.

Kijk en vergelijk

Het SZ Kompas maakt aan de hand van overzichtelijke modellen en grafieken in één oogopslag zichtbaar wat de gevolgen van uw beleid voor uw financiën en de beweging van klantgroepen zijn op de voor u wenselijke manier zoals via een (vorm van een) loonwaardeladder. Belangrijke functionaliteiten in dit kader zijn:

- U kunt een eenmaal ingebracht beleidsscenario eenvoudig aanpassen door aan de ‘knoppen’ te draaien. Zo kunt u eenvoudig de effecten zien indien de stuurvariabelen wijzigen.

- U kunt zoveel scenario's opslaan als u wilt en deze eenvoudig en overzichtelijk met elkaar vergelijken voor bijvoorbeeld:

 • het bepalen van een risicobandbreedte;
 • het vergelijken van uw huidige beleid en meerjarenbegroting met nieuw beleid;
 • de realisatie periodiek afzetten tegen de verwachtingen (en meerjarenbegroting).

Daarnaast biedt het SZ Kompas nog de volgende mogelijkheden:

 • Export naar excel
 • Samenvoegen van scenario’s

Transparant maken van de ontwikkeling en samenstelling van het klantenbestand

U kent uw klanten als geen ander en deelt ze in zodat u kunt sturen op het realiseren van de gestelde doelen. U heeft daarvoor beleidsuitgangspunten gedefinieerd en het instrumentarium vastgesteld. U richt het SZ Kompas dan ook volledig naar eigen wensen in. Er zijn geen voorgeschreven indelingen en/of registratieverplichtingen: u bepaalt zelf de structuur! Belangrijke functionaliteiten in dit kader zijn:

- Het SZ Kompas maakt de beoogde en gerealiseerde effecten daarvan inzichtelijk door onder andere het transparant maken van de beweging binnen uw zelf gedefinieerde klantgroepen. Deze doorrekening wordt gemaakt aan de hand van eenmalig door u in te voeren definities en aantallen over uw klantgroepen over de volle breedte van de Participatiewet

- Het SZ Kompas rekent de gevolgen van uw beleid door voor uw klantgroepen op:

 • de omvang (beginstand, instroom, uitstroom, eindstand)
 • de samenstelling en beweging van het bestand op basis van de door uzelf bepaalde structuur (bijvoorbeeld een participatieladder of een loonwaardeladder)

Budgetten

Als gebruiker van het SZ Kompas houden wij u steeds op de hoogte van de meest actuele ontwikkeling van de budgetten die uw gemeente van het rijk ontvangt. Daarbij voorzien wij u ook van een meerjarenprognose van het verwachte verloop van de budgetten.

Instroompreventie en handhaving

Belangrijke functionaliteiten in dit kader zijn:

 • U kunt aangeven welk effect u beoogt met het beleid rond instroompreventie, handhaving van verplichtingen, terugvordering en verhaal, inkomsten uit arbeid et cetera. Het SZ Kompas rekent dan het scenario door op basis van deze variabelen
 • U kunt met het SZ Kompas een indicatie berekenen van de formatie die u nodig hebt voor het uitoefenen van de wettelijke taken op dit gebied

Benutten van de verdiencapaciteit van de doelgroep

Het SZ Kompas ondersteunt uw visie- en beleidsvormingsproces rondom dit belangrijke kernpunt van de Participatiewet. Met het SZ Kompas kunt u doorrekenen wat het effect van het benutten van de loonwaarde van de doelgroep op de kosten van de participatiewet kan zijn. Uw beleidsvoornemens kunnen meerjarig en integraal doorgerekend worden aan de hand van de te realiseren loonwaarde voor uw klantenbestand.

Inzet van arbeidsontwikkeling en re-integratie op basis van kenmerken van de doelgroep

U kunt op basis van uw kennis van de doelgroep voor uw gemeente per deel van de doelgroep bepalen wat het gewenste effect van de arbeidsontwikkeling is, welke inspanning nodig is om dat te bereiken en wat de kosten daarvan zijn. Het gewenste effect is geheel afhankelijk van de afstand van de doelgroep tot de arbeidsmarkt en loopt uiteen van:

 • deelname aan maatschappelijk nuttige activiteiten met behoud van uitkering
 • verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt
 • inzet op de arbeidsmarkt op basis van verdienvermogen
 • uitstroom naar regulier werk

Sociale werkvoorziening

In het SZ Kompas is een sturingsmodel voor de sociale werkvoorziening opgenomen als onderdeel van de integrale doorrekening van kosten en resultaten. De financiering van de Wsw verloopt via de gemeente. De gemeente bepaalt derhalve welk bedrag zij betaalt aan de uitvoeringsorganisatie (veelal een SW-bedrijf) en welke voorwaarden zij daaraan stelt. Op hoofdlijnen zijn de volgende subsidievarianten denkbaar:

 • doorbetalen van (een deel van) het rijksbudget voor de Wsw (dit is het meest voorkomend);
 • op basis van de loonwaarde van de Wsw’ers;
 • een vaste normvergoeding afhankelijk van de zwaarte van de indicatie.

Met het SZ Kompas kunt u eenvoudig de verschillende bekostigingsmodellen voor het SW bedrijf doorrekenen en een evenwichtige keuze maken. Tevens ziet u in één oogopslag de meerjarige financiële verschillen tussen deze verschillende bekostigingsmodellen.

Organisatie en visie

Organisatie en visie

Het SZ Kompas is een samenwerking tussen Adlasz en The Cre8ion.Lab.

Adlasz
Adlasz is een hoogwaardig dienstverlener voor het lokaal bestuur en sociale zekerheid en bestaat uit een team van ervaren professionals. De specialisten van Adlasz zijn kind aan huis bij gemeenten, SW-bedrijven, veiligheidsregio’s woningcorporaties en andere organisaties die in het publieke domein werkzaam zijn.
Specifieke expertisegebieden van Adlasz zijn:

 • Strategievraagstukken:
  • visievorming
  • kerntakendiscussies
  • decentralisaties
 • Externe en interne verantwoording
 • Risicomanagement
 • Bedrijfsvoering:
  • Informatievoorziening
  • Sturing en beheersing
  • Procesoptimalisatie

Adlasz heeft inmiddels een klantenkring van ongeveer 100 organisaties waaronder gemeenten, SW-bedrijven, veiligheidsregio’s en sociale diensten.

The Cre8ion.Lab
The Cre8ion.Lab is een full contact communicatiebureau met eigen producten en werkwijze. Hier worden emotie, vakmanschap en techniek samengesmeed om op alle mogelijke manieren contact te kunnen maken. Naast het ontwikkelen van marketingconcepten en communicatiemiddelen zijn de medewerkers van The Cre8ion.Lab een ster in het bouwen van gebruiksvriendelijke software die bedrijfsprocessen inzichtelijk en efficiënter maken.

The Cre8ionLab is al jaren actief met Checkpoint IC, de online oplossing voor interne controle voor de gemeente in brede zin en voor het sociale domein. Checkpoint wordt door een groeiend aantal gemeenten gebruikt en kent op dit moment circa 50 organisaties als klant.

De unieke combinatie van een full contact communicatiebureau en een hoogwaardige dienstverlener in het publieke domein staat er borg voor dat complexe materie eenvoudig en overzichtelijk wordt gemaakt.

Service & onderhoud

Service & onderhoud

Het SZ Kompas is zo ontwikkeld dat de gebruikers van de applicatie niet belast worden met het onderhoud. Ons team voert centraal periodiek onderhoud en service uit, waardoor alle algemeen beschikbare informatie voor u is verzameld in de tool.

De tool wordt sowieso continu doorontwikkeld naar de behoefte van de klant en op basis van onze eigen ideeën. Omdat de lijnen kort zijn, kan daar direct invulling aan worden gegeven. Wanneer specifieke additionele functies door een gebruiker noodzakelijk worden geacht, verrichten wij deze activiteiten op offertebasis. Als blijkt dat een toevoeging van een functionaliteit voldoende relevant is voor alle gebruikers, voeren wij deze upgrade kosteloos door. Gezamenlijk bouwen wij op deze wijze de applicatie verder uit tot een geavanceerd en up- to-date hulpmiddel.

Wij staan altijd open voor suggesties van gebruikers en bieden hierdoor een product dat evolueert.

Servicedesk
Binnen de applicatie kunt u op eenvoudige wijze uw vraag voorleggen aan één van onze adviseurs. U kunt daarbij aangeven of het om een technische, inhoudelijke of informatieve vraag gaat. Onze backoffice is zo ingericht dat uw vraag bij de juiste medewerker terecht komt zodat de aangewezen persoon op uw wensen kan reageren. Uiteraard kunt u uw adviseur altijd rechtstreeks benaderen en zijn wij ook telefonisch bereikbaar.

Foutmeldingsmodule
Bij onverhoopte storingen wordt onze technische dienst automatisch ingeschakeld. Zij kunnen nauwkeurig traceren waar het probleem zich heeft voorgedaan waardoor zij het probleem zeer snel en efficiënt op kunnen lossen. U als gebruiker krijgt eveneens een automatisch aangemaakt bericht.

Contact opnemen