Implementatie & advies

Implementatie

Implementatie

De adviseurs van Adlasz ondersteunen u bij de implementatie van het SZ Kompas. Het SZ Kompas biedt vele mogelijkheden en kan op verschillende manieren in uw organisatie dienst doen. De applicatie is zo open mogelijk ingericht dat het SZ Kompas passend te maken is voor uw specifieke situatie. Bij de implementatie maken wij specifiek voor u inzichtelijk hoe het SZ Kompas in uw situatie het meest optimaal functioneert. Hiertoe beoordelen wij de bedrijfsvoering volgens het Plan-Do-Check-Act principe. Aandachts- en adviespunten worden in een concreet implementatieverslag inzichtelijk gemaakt.

Mocht het wenselijk zijn u te ondersteunen bij de follow-up van eventueel geconstateerde aandachts- en verbeterpunten, dan zijn wij u uiteraard ook graag van dienst. De adviseurs van Adlasz zijn immers op het gehele brede terrein van de lokale sociale zekerheid inzetbaar. Onze adviseurs hebben jarenlange ervaring op het gebied van interne beheersing, risicomanagement en informatievoorziening.

Aanpak
Aanpak

Omgevingsanalyse
Om vast te stellen hoe het SZ Kompas in uw specifieke situatie het best toepasbaar is, voeren wij een beperkte omgevingsanalyse uit. Vanuit de gedachte van een quick scan hebben wij hiervoor een digitaal analyseformulier ontwikkeld. Op basis van door u overlegde documentatie en een aantal interviews wordt inzicht verkregen in uw bedrijfsvoering en maken wij inzichtelijk wat het SZ Kompas concreet voor u kan betekenen.

Doel:
Inzicht in:

  • Waar uw organisatie staat op het gebied van sturing en beheersing;
  • Welke verbetermogelijkheden er zijn;
  • Hoe het SZ Kompas in uw organisatie ingezet kan worden.

De bevindingen worden gecommuniceerd via een beknopte rapportage, inclusief een inzicht in de wederzijdse verwachtingen over de feitelijke implementatie.

Informatie verzamelen

Op basis van ons intakeformulier levert u informatie om het SZ Kompas te vullen. We analyseren de uitgangssituatie zowel voor de aansturing als voor de uitvoering. Bij de aansturing gaat het om de aard en samenstelling van het klantenbestand, de verwachte ontwikkeling hierin, de uitstroommogelijkheden, de mate van realisatie van loonwaarde en de begeleidingskosten. Bezien wordt hoe de budgetten verdeeld worden en welke effecten worden verwacht. Bij de uitvoering analyseren we vervolgens de uitgangssituatie van: klanten, de aantallen en bijbehorende kosten van participatie (re-integratie)trajecten, de kosten van uitkeringen en de (impact op de) apparaatskosten.


Doel:
We bepalen wat de uitgangspositie (huidig beleid) is voor uw beleidsscenario’s en maken de stuurvariabelen inzichtelijk. U krijgt zicht op de informatiebehoefte waar u de registratiesystemen vervolgens op af kunt stemmen. U krijgt zicht op de onderliggende klant- en geldstromen, het verband daartussen, de mate van beïnvloedbaarheid en de effectiviteit van de genomen maatregelen dan wel de aangeboden trajecten.

Resultaat

Resultaat

Basisscenario
Het resultaat van voorgaande stappen vormt het  basisscenario vanuit het ‘bestaand beleid’. Dit is het basisscenario van waaruit gestuurd wordt. Enerzijds door ten opzichte van dit scenario alternatieve scenario’s te ontwikkelen (het zogenaamde ‘Plan B’, of zelfs ‘Plan C’), anderzijds door in de bedrijfsvoering bij te sturen om de doelen te realiseren.

Doel:
U krijgt (financieel) inzicht in de gevolgen en in de sturingsmogelijkheden van uw huidig beleid.

Scenario- en risicoanalyse
U heeft concreet zicht op de gehanteerde uitgangspunten, de stuurvariabelen en de gewenste effecten. Met behulp van het SZ Kompas worden de beleidsvoornemens in hun onderlinge samenhang financieel doorgerekend en heeft u (ook meerjarig) concreet zicht op beleidseffecten en bijbehorende budgetten.

Doel:
U krijgt inzicht in de verschillende scenario’s en de effecten van beleidskeuzes op huidige en toekomstige uitgaven én inkomsten van de Participatiewet en algemene middelen.

Kennisoverdracht over het SZ Kompas
De werkzaamheden worden door onze adviseurs in nauwe samenwerking met medewerkers van uw organisatie uitgevoerd. Het resultaat van onze werkzaamheden is naast een werkende tool, een inzichtelijke rapportage (implementatieverslag) op hoofdlijnen waarin wij aangeven hoe het SZ Kompas in uw organisatie is ingepast en welke verdere ontwikkelmogelijkheden er zijn. Daarnaast ontvangt u een gebruikershandleiding en wordt de tool in continuïteit onderhouden en voorzien van instructies en toelichtingen.

Doel:
U kunt het SZ Kompas structureel integreren in uw bedrijfsvoering zonder onze ondersteuning. 

Kosten

Abonnement, implementatie en advies

U hoeft zelf niet te investeren in dure applicaties en servers, een computer met toegang tot internet is voldoende om gebruik te kunnen maken van het SZ Kompas. Het abonnement op het SZ Kompas, de implementatie en de adviesmogelijkheden zijn hieronder toegelicht.

Maak een afspraak voor een aanbod op maat
Wij brengen uw specifieke situatie en wensen graag vooraf in kaart en maken op basis daarvan een aanbod op maat. Neem contact op met één van onze adviseurs voor een persoonlijke afspraak. 

Abonnement SZ Kompas
Wij bieden de applicatie in abonnementsvorm op basis van een driejarige overeenkomst. De kosten van het abonnement en de aansluiting zijn afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente of het samenwerkingsverband van gemeenten. Binnen het abonnement krijgt u toegang en het gebruiksrecht van het SZ Kompas voor vijf gebruikers met de bijbehorende ondersteuning op het gebied van service en onderhoud. Verder krijgt u voor de abonnementsprijs en de implementatievergoeding de volgende diensten:

  • De omgevingsanalyse met rapportage.
  • Een introductieworkshop voor gebruikers van een dag in het eerste jaar.
  • Een halve terugkomdag per jaar. De terugkomdag is bedoeld om samen met u de stand van zaken door te nemen en op basis van uw en onze ervaringen het gebruik van het SZ Kompas te optimaliseren.

Als u naast het implementatie advies dat wij standaard verlenen aanvullende ondersteuning wenst bij het vullen en ingebruiknemen van het SZ Kompas naar de voor u wenselijke situatie kunnen wij u natuurlijk ook helpen. Wij maken hiervoor maatwerkafspraken omdat de tijdsbesteding sterk afhankelijk is van uw wensen en de huidige inrichting van uw bedrijfsvoering.

Service abonnement op maat
De invulling wordt volledig op uw wensen afgestemd. U kunt bijvoorbeeld regelmatig, halfjaarlijks ondersteuning krijgen bij het ontwerpen en maken van managementrapportages (bij de geijkte rapportagemomenten als de Buraps/Maraps) over het scenario versus de werkelijkheid en bijgestelde forecast. Daarnaast kunnen wij u ondersteunen bij het invullen van de controllersfunctie.