Prinsjesdag 2017 en nieuwe budgetten

4 oktober 2017

Wij hebben voor u een korte samenvatting gemaakt van de inhoudelijke en budgettaire gevolgen van de miljoenennota 2018 en de definitieve en voorlopige budgetvaststellingen voor de Participatiewet die op 29 september 2017 gepubliceerd zijn. Ook hebben wij voor u een aantal tools ontwikkeld waarmee u snel inzicht krijgt in de ontwikkeling van de budgetten van uw gemeente in de afgelopen jaren en de verwachte ontwikkeling de komende vijf jaar.

1. Tools

Door Adlasz zijn twee tools ontwikkeld die aansluiten op het SZ Kompas. De tools geven inzicht in:

  • De ontwikkeling van het BUIG budget en het BUIG Budgetaandeel in de periode 2014-2018 in de gemeente ten opzichte van het landelijk beeld en andere gemeenten.Download hier de rekentool BUIG 2014-2018.
  • De verwachte omvang van het BUIG budget over de periode 2018-2022 op basis van de meeste actuele informatie van het ministerie van SZW en de miljoenennota 2018. Omdat wij niet beschikken over detailinformatie over de parameters van het verdeelmodel gaan we uit van een gelijkblijvend budgetaandeel. Het budget van de gemeente beweegt daarmee dus conform het budgetaandeel 2018 mee met het macrobudget na 2018. Download hier de rekentool BUIG 2018-2022.

2. Toelichting beleid

De begroting 2018 is beleidsarm. Er zijn dus geen ingrijpende inhoudelijke wijzigingen. De meest in het oog springende zaken voor de participatiewet zijn:

Toepassing van de quotumregeling.

Omdat het minimumaantal werkplekken voor arbeids-beperkten dat werkgevers in de sector overheid moesten realiseren niet is gehaald zal met ingang van 2018 de quotumregeling worden toegepast. Daadwerkelijke heffing van de boete zal met één jaar worden uitgesteld om werkgevers de ruimte te geven voor een inhaalslag. Overigens is dit toepassing van bestaand beleid.

No Risk Polis.

Met de wet stroomlijning loonkostensubsidie Participatiewet is tevens de al bestaande, tijdelijke no-riskpolis voor de gemeentelijke doelgroep banenafspraak en voor beschut werk met ingang van 1 januari 2021 structureel gemaakt. Hiermee verschuift de verantwoordelijkheid voor de no-riskpolis voor deze doelgroepen van gemeenten naar het Rijk. De hiermee gepaard gaande extra kosten voor het Rijk worden gecompenseerd door een verlaging van het macrobudget Participatiewet uitkeringen en een verlaging van de integratie-uitkering Sociaal domein.

3. Macrobudgetten

3.1. BUIG

In de tabel is een overzicht opgenomen van de meerjarenraming van het rijk voor de Participatiewet (BUIG) voor de periode 2017-2022. In de begroting 2018 zijn de budgetten voor 2018 en verder aanzienlijk verhoogd ten opzichte van de voorjaarsnota 2017. Reden van de verhoging is de hogere macro realisatie van de aantallen uitkeringen. Het ministerie noemt naast de invoering van de participatiewet de verhoogde asielinstroom als belangrijke reden voor de stijging. Het te verdelen budget voor 2018 is uiteindelijk wel gedaald ten opzichte van 2017. Dat komt door de hoge reservering van € 138.000.000 voor de vangnetuitkering. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2017. De oorzaak is het grote aantal vangnetaanvragen over 2016.

Bedragen * € 1.000.000

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Begroting 2017

5.808

6.111

6.246

6.329

6.391

nvt

Bijstelling voorjaarsnota 2017

+/+ 26

-/- 349

-/- 336

-/- 226

-/- 140

nvt

Begroting 2017 na correctie

5.834

5.762

5.910

6.103

6.251

nvt

Bijstelling begroting 2018

+/+ 56

+/+ 156

+/+ 218

+/+ 319

+/+ 355

nvt

Begroting 2018

5.890

5.918

6.128

6.422

6.606

6.732

Reservering Vangnetregeling

-/- 71

-/- 138

nb

nb

nb

nb

Te verdelen budget

5.819

5.780

 

 

 

 

In dit overzicht is de intertemporele tegemoetkoming niet meegenomen omdat deze buiten de reguliere budgetverdeling om gaat. Op grond van deze regeling konden gemeenten in 2016 en 2017 een voorschot vragen op de BUIG budgetten van de komende jaren. Het voorschot wordt met de desbetreffende gemeenten in 8 jaar verrekend. Het woord ‘voorschot’ zegt het al, dit leidt over de genoemde periode niet tot meer budget maar alleen tot verschuiving in de tijd.

3.2. Integratie Uitkering Participatiewet

De aanpassing van de Integratie Uitkering Participatiewet ten opzichte van de meicirculaire is zeer gering en heeft pas in 2020 effect. Onderstaand is een samenvatting opgenomen die is ontleend aan de septembercirculaire. De belangrijkste wijziging is de eerder genoemde aanpassing met betrekking tot de no-riskpolis. Daarnaast is er een kleine bijstelling in het WSW budget.

Bedragen * € 1.000.000

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Meicirculaire 2017

2.636

2.483

2.386

2.281

2.267

2.227

Bijstelling septembercirculaire 2017

0

0

0

15

-/- 21

-/- 25

No Risk Polis

0

0

0

0

-/- 36

-/- 40

Aanpassing Wsw budget

0

0

0

15

15

15

Septembercirculaire 2017

2.636

2.483

2.386

2.296

2.346

2.201

3. Budgetten per gemeente

3.1. BUIG

Met de eerder genoemde tools kunt u het verloop van het BUIG budget voor uw gemeente in kaart brengen en analyseren.

3.2. Integratie uitkering participatiewet

Detailinformatie over de budgetten per gemeente en de samenstelling daarvan is te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/documenten/circulaires/2017/09/19/septembercirculaire-gemeentefonds-2017. Er zijn in de miljoenennota 2018 nauwelijks aanpassingen ten opzichte van de voorjaarsnota/meicirculaire.